top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EL DUQUE TRANS

Art. 1: Toepassingsgebied
Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van, en op alle bestellingen gericht aan EL DUQUE TRANS ongeacht op welke dienst of welk product zij betrekking hebben, behalve indien tussen EL DUQUE TRANS en de afzender uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden werden overeengekomen. Door een vervoer aan EL DUQUE TRANS toe te vertrouwen, aanvaardt de afzender zonder voorbehoud de huidige algemene voorwaarden. Als afzender wordt beschouwd elke natuurlijke of rechtspersoon die EL DUQUE TRANS belast met het vervoeren van goederen of die een overeenkomst afsluit met EL DUQUE TRANS. 

Art. 2: Prijsbepaling EL DUQUE TRANS
De geldende EL DUQUE TRANS prijzen maken volledig deel uit van deze huidige algemene voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief btw en eventuele toeslagen zoals parking. Elk vervoer valt onder toepassing van de bepalingen van het CMR-verdrag, behalve indien er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze algemene voorwaarden of indien het vervoer onder toepassing van andere wetgeving of een ander verdrag valt. 

Art. 4: Offertes
Elke persoon of vennootschap kan een prijsofferte bekomen na schriftelijke aanvraag. EL DUQUE TRANS is enkel gebonden door haar offertes indien zij door haar werden ondertekend en indien zij tijdig door de afzender aanvaard werden en aan EL DUQUE TRANS werden teruggezonden. De prijzen, die vermeld staan in onze offertes, zijn steeds richtinggevend maar vrijblijvend. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de offerte. 

Art. 5: Documenten
a. De afzender vult alle transportdocumenten (bon, CMR,…) in en verstrekt alle inlichtingen nodig voor het goede verloop van het vervoer. Hij staat in voor de overeenstemming, de juistheid en de leesbaarheid van deze documenten. Alleen hij is verantwoordelijk tegenover de bevoegde autoriteiten.
b. Voor internationaal vervoer wordt de afzender in het bijzonder gewezen op de vereiste van de nodige douaneformaliteiten. De afzender is als enige verantwoordelijk voor het invullen van de documenten en voor het nakomen van de douaneformaliteiten.
c. De afzender vergoedt EL DUQUE TRANS voor alle kosten tengevolge van inbreuken op de vorige alinea’s.

Art. 6: Verzekering
EL DUQUE TRANS kan op aanvraag van de afzender een facultatieve ‘alle risico’-verzekering aanbieden die ten laatste op het ogenblik van de bestelling van een vervoer dient te worden aangevraagd, mits betaling van de premie. Indien de afzender zelf een goederenverzekering afsluit, dan dient deze een clausule van afstand van regres lastens EL DUQUE TRANS te bevatten. 

Art. 7: Betalingen – facturatie
a. Alle facturen van EL DUQUE TRANS dienen contant te worden betaald, behalve indien een andere vervaldag werd overeengekomen.
b. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van of op de bankrekening van EL DUQUE TRANS.
c. De opdrachtgever die uiterlijk op de vervaldag in gebreke is gebleven de openstaande factuur te betalen, is van rechtswege en zonder aanmaning gehouden een bijkomende schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, aan de verkoper of diens rechtsopvolger te betalen. Deze schadevergoeding met een minimum van 61,97 euro is verschuldigd naast het gefactureerde bedrag, de intrest van 1% per maand en de eventuele gerechtskosten. d. Indien een factuur niet tijdig door de afzender betaald wordt, dan worden alle andere facturen van EL DUQUE TRANS aan deze afzender onmiddellijk opeisbaar: dit houdt in dat alle andere facturen onmiddellijk betaald dienen te worden en dat de afzender geen beroep meer kan doen op de vervaldagen die op de facturen werden afgedrukt of waren overeengekomen. e. Elke betaling die EL DUQUE TRANS ontvangt van een afzender wordt steeds gebruikt om de oudste nog openstaande factuur te betalen. Deze verrekening gebeurt ook indien de betaling melding maakt van een ander factuurnummer. Enkel indien de oudste factuur geldig en tijdig geprotesteerd werd, zal de verrekening op een volgende, jongere factuur gebeuren: een tijdig en geldig protest kan enkel gebeuren zoals bepaald in artikel 12c. f. EL DUQUE TRANS kan weigeren goederen af te leveren tot volledige betaling van alle aan haar verschuldigde gelden. 

Art. 8: Elektronische gegevensverwerking
De afzender aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en de bewijskracht ervan. Hij doet in die optiek afstand van de mogelijkheid toepassing te maken van art. 1323 en volgende B.W. met betrekking tot de ontkenning van de handtekening en het geschrift. De afzender behoudt evenwel steeds de mogelijkheid een niet elektronische verwerking van zijn opdracht te vragen op het ogenblik van de bestelling van het vervoer. 

Art. 9: Vervoerstermijnen
De opgegeven vervoerstermijnen zijn niet bindend: EL DUQUE TRANS spant zich in om zich te houden aan normale vervoerstermijnen. EL DUQUE TRANS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaat door laattijdige levering, wat ook de oorzaak van de vertraging is, ook al is dit door ongunstige verkeers- of weersomstandigheden.

Art. 10: Klachten
a. Klachten m.b.t. zichtbare schade en zichtbare verliezen aan goederen die door EL DUQUE TRANS werden vervoerd, dienen bij aflevering van goederen op de afleveringsbon of het vervoersdocument te worden aangebracht: indien dit niet gebeurde kan de klacht niet meer worden aanvaard. Klachten m.b.t. onzichtbare gebreken en onzichtbare verliezen aan de goederen die door EL DUQUE TRANS werden vervoerd, dienen binnen 7 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk te worden meegedeeld: indien dit niet gebeurde kan de klacht niet meer worden aanvaard.
b. In elk geval dienen de beschadigde goederen door de afzender ter beschikking van EL DUQUE TRANS te worden gehouden met het oog op een tegensprekelijke vaststelling van de schade, bij gebreke waaraan de klacht niet meer kan worden aanvaard. c. Betwistingen omtrent de factuur moeten binnen een termijn van vijf dagen na de factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper, onverminderd de gebeurlijke kortere termijnen ingevolge de toepassing van dwingende nationale en internationale rechtsregels. Bij gebreke van protest binnen de acht dagen, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever. 

Art. 11: Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van EL DUQUE TRANS is steeds beperkt tot de dekking voorzien in haar CMR verzekeringspolis of tot de aansprakelijkheid voorzien in het CMR-Verdrag, al naargelang welke van beide het laagst is: EL DUQUE TRANS kan nooit voor een hoger bedrag worden aangesproken. Onze transporten worden steeds uitgevoerd onder toepassing van het CMR-verdrag en de CMR voorwaarden zoals die op de achterkant van de CMR-vrachtbrieven worden gestipuleerd.
b. Indien bij het afhalen van de goederen geen tegensprekelijke staat werd opgesteld tussen EL DUQUE TRANS en de afzender, dan kan EL DUQUE TRANS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan deze goederen.

Art. 12: Transport 
a. Onder transport wordt verstaan elk vervoer waarbij EL DUQUE TRANS instaat voor afhaling van de goederen bij de afzender of het door de afzender opgegeven adres en onmiddellijke aflevering bij de geadresseerde. 

b. Het aantal aan te rekenen kilometers wordt bepaald op basis van het aantal werkelijk gereden kilometers: klachten in verband met het aantal aangerekende kilometers worden niet aanvaard. 

Art. 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank 
De contractuele relatie tussen partijen en het vervoer zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, naast de wettelijke en verdragsrechtelijke, de bevoegde rechtbanken van Gent bevoegd.

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”
Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken.

“Marketing cookies”
Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

“Functionele cookies”
Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

“Analytische cookies”
Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.


Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN
Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

hs
Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

svSession
Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker
Duurtijd: 2 jaar

SSR-caching
Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven
Duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX
Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess
Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: Sessie

Consent-policy
Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters
Duurtijd: 12 maanden

smSession
Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren
Duurtijd: Sessie

TS*
Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen
Duurtijd: Sessie

bSession
Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem
Duurtijd: 30 minuten


Fedops.logger.sessionId
Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting
Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

fbp
Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

wixLanguage
Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan
Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

ga
Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 2 jaar

gid
Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 24 uur

gat
Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden
Duurtijd: 10 minuten

hjid
Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 1 jaar

utma
Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond
Duurtijd: 2 jaar

utmz
Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt
Duurtijd: 6 maanden


Beheer van cookies
Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.
Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:


Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:
"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.


"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".


Aanpassen van de toestemming
Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt.
Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren.

 

bottom of page